เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์

อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์

ผลงานโรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์

1. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา รอบที่สามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

2. สถานศึกษาได้รับประกาศเป็นสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง ประจำปี 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เชต 1

3. เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ( Brain Based Learning ) ปีการศึกษา 2558 ของ สพป.อด.เขต 1

ผลงานครู

1. นางจินตนา เฉลิมเกียรติภักดี ได้รับรางวับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

2. นางจินตนา เฉลิมเกียรติภักดี ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมดนตรีไทย(เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ )และกิจกรรมดนตรีไทย(เดี่ยวขิมเจ็ดหย่อง) ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองครูทุกคนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา

3. คณะครูผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาครูโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปี 2556  ทุกคน

 

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรคะแนน NT

 สูงกว่าระดับประเทศ และได้อันดับที่ 1- 25 ของเขตพื้นที่

การศึกษาปีการศึกษา 2558

เด็กหญิงพัชณิดา เสวตวงษ์ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดนตรีไทย(เดี่ยวฆ้อง

วงใหญ่ ) ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง